ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
ประชาสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนคนใดที่สนใจจะสมัครเรียน รด.
ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่คุณครูที่ปรึกษา
โดยเตรียมเอกสารข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ - สกุล
2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. วันเดือนปีเกิด
4. เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของนักเรียน
5. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
6. ชื่อโรงเรียนเดิม (ม.3) อำเภอ.......จังหวัด.......
7. เกรดเฉลี่ย ม.3
8. ชื่อสกุลบิดา อาชีพ.....? เบอร์โทรศัพท์.....
9. ชื่อสกุลมารดา อาชีพ.....? เบอร์โทรศัพท์.......
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,18:37   อ่าน 7 ครั้ง